ظریف: مزدوران رژیم اگر به مخالفان دست یابندآنها را زنده میخورند یک دقیقه زنده نمیگذارند

ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در استکهلم ایرانیان تظاهر کننده را تهدید به قتل کرد و وقیحانه گفت عوامل و مزدوران رژیم آنها را یک دقیقه زنده نمیگذارند و آنها را زنده میخورند.
ظریف با اشاره به تظاهر کنندگانی که خواهان اخراج او از سوئد بودند گفت «همین آدمها که در بیرون ایستاده اند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی (مقصود جمع پاسداران و مزدوران رژیم) شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟ آنها یک دقیقه زنده نمی مانند» وی افزود «آنها حتی در عراق هم نمی توانند کار کنند زیرا مردم عراق (مقصود مزدوران رژیم در عراق)آنها را زنده می خورند» (تلویزیون حکومتی پرس تی وی ۳۰ مرداد ۱۳۹۸). به این ترتیب ظریف بر ماهیت آدمخواری خودش و رژیم قرون وسطایی آخوندی اذعان میکند. این عملکرد رژیم ضد بشری آخوندی در چهار دهه گذشته است که ۱۲۰۰۰۰ تن را بدلایل سیاسی اعدام کرده است.
وقتی وزیر خارجه این رژیم آنهم در استکهلم، تظاهر کنندگان ایرانی را تهدید به قتل میکند، می توان حدس زد که در زندانها و شکنجه گاههای رژیم چه میگذرد و چه رفتاری با مخالفان و زندانیان سیاسی میشود.
اظهارات ظریف یک بار دیگر مبین این حقیقت است که پذیرش وزیر خارجه آخوندی، این رژیم قرون وسطایی، از یک سو مشوق این رژیم در تروریسم و آدمکشی و جنگ افروزی است و از سوی دیگر در تعارض آشکار با مصالح مردم ایران است که خواهان سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱مرداد ۱۳۹۸(۲۲اوت۲۰۱۹)