دوباره می آئیم

 

دندان خشم و نفرت بر هم می سائیم
و جگرهای سوخته و گُر گرفته مان
از داغِ لاله های جوانِ به خون تپیده را
به سوگند انتقامی سخت از شمایان
تسلی می دهیم
دوباره می آئیم
با مسلسلی از خشابهای کینه و نفرت
و رگباری از گلوله های سرخِ آتشین،
پُر شده از باروتِ خشمِ ویرانگرِ خلق را
در هر میدان و کوی و برزن و خیابان
بر جانهای ناپاکتان، فرو می باریم
با توفانی از قهر و غضبِ مردم به جان آمده
که دیگر چیزی در حکومت ننگین شما
برای از دست دادن، ندارند
همچون زلزله ای ویرانگر
بر سرتان آوار خواهیم شد
شیاطین ردا بر دوش، پاسداران، بدنامان
 لاشه های متعفنِ متحرک
آلوده به نجاستِ نجس ترین مردابهای گندیدۀ تاریخ
دوباره می آئیم
چونان صاعقه ای سهمگین و در هم کوبنده
آنگونه که شب از روز و روز از شب نشناسید
کابوس تان خواهیم شد
در خواب و در بیداری
در بیداری و در خواب
کابوس تان خواهیم شد
تا آندم که نفسهای متعفن تان، به شماره افتد
و در واپسین دَمِ حیاتِ ننگینتان
مکافاتِ چهل سال جنایتِ بی حد و مرز را
در آئینۀ اعمال زشت خویش، نظاره کنید
دوباره می آئیم
همین امروز یا فردا
در سحرگاهی یا نیمه شبی
در طلوعی به رنگ لاله های آتشین
یا در غروبی آمیخته به عطر باروت و بنزین
در سوگِ شهیدانِ تمامی شهرهای میهن
به سراغتان می آئیم
تا سایۀ سنگینِ بختک شومتان را
از سرتاسر سرزمینِ اهورایی خویش
به همت خورشیدی که در راه است
برای همیشه بزدائیم
تا از شمایان عبرتی بسازیم
برای تاریخ و برای آیندگان
بی شک و بی گمان، بی شک و بی گمان
از سرنوشت سیاهی که خلق
برایتان رقم زده است
هرگز، هرگز، هرگز
گریز و گزیری نخواهید داشت
زمان اجرای حکم تاریخ
نزدیکِ نزدیک است
دوباره می آئیم
در خروس خوانِ آخرین صبح پائیز
یا در انتهای آخرین شب این زمستان
یا در نیمه های ظهر تابستانی داغ
تا به حکم فرجام ناپذیر تاریخ
سرزمین اهورایی مان را برای همیشه
از لوث وجود شمایان
شیاطین ردا بر دوش، پاسداران، بدنامان
 لاشه های متعفنِ متحرک، بزدائیم
به نیت بهاری که در راه است
و تا آن لحظه و تا آن زمان
در سر هر چهارراه، میدان و خیابان
با کوله ای از تنفرو انزجار
و خشمی مقدس، برآمده از خونهای پاکی،
که به ناحق بر زمین ریخته اید،
به کمینتان نشسته ایم
تا در لحظۀ طغیانیِ موعود
همچون آتشفشانی غیر قابل مهار
با گدازه هایی از کینه و نفرت
سوزنده تر از سرب مذاب
و رونده تر از گلوله های رها شده از سلاح مرگ
بر جانهای ناپاکتان فرود آئیم
دوباره می آئیم
دوباره می آئیم
دوباره می آئیم