رحمان کریمی:  مشخصه مارکسیست در جوامع استبدادی چیست؟


چهل سال است که همواره در این فکرم که چگونه یک مارکسیست واقعی می‌تواند معنا و مفهوم دیدگاه بین‌الملل خود را با بین‌الملل بنیادگرای اسلامی آخوندی، تاق بزند یا مشابه بپندارد و از آن دفاع کند؛ تنها به دلیل علیه آمریکا بودن؟ که تازه این هم برخاسته از سیاست استالینیستی ست که مصالح بین الملل فوق مصالح ملی ملت هاست!.

رضا شمس: درماندگی خامنه ای پس از در هم شکستن هیمنه پوشالی اش


چرا خامنه ای با سیرک چرخاندن لاشه سلیمانی در شهرهای مختلف و هزار و یک مستمسک دیگر از قبیل تعطیلی بازارها و مدارس و آوردن بسیجیها و سربازها و پاسدارها و.. از سراسر ایران به تهران میخواهد نشان دهد که مثلا حمایت مردمی دارد؟

جمشید پیمان:‌ چه جنایت کاری را فرزند شایسته ایران نامیده ای!


ــ پیشترگفته ام، اکنون هم تکرار می کنم: محمود دولت آبادی بزرگترین نویسنده ی معاصر ایران(و شاید همه ی تاریخ ادبیات ایران) است. تکذیب و انکار این واقعیت، کاری بیهوده است! * امّا اگر به این برجستگیش نکته های زیر را نیفزاییم، در بیان حقیقت وجود او کوتاهی می کنیم.

صفحه8 از837