حمیدرضا طاهرزاده: قاسم سلیمانی: پیام آور«صلح، زندگی و آفرینش»!یا فرمانده اقلیم«جنگ،ویرانی ومرگ»؟

  

به راستی این «سرباز صفر ولایت» که بدون کمترین تحصیلات نظامی و حتی عادی به عالیترین منصاب نظامی در حکومت ویرانگر و ضدایرانی ولایت صعود کرد، چه کسی بود و مرگ او چگونه افشاگر و محک شناسایی مرزهای خونین بین آزادیخواهان و ایراندوستان با وطنفروشانی که با این حکومت جبّار، همدست و هم سرنوشت میباشند، شده است؟

صفحه7 از837