کاظم مصطفوی: فریضه «طبیعی» سرنگونی هواپیمای مسافری، موج پرت و پلاگویی های حضرات و مشتلق های بعدییک رأس آخوند ـ جانور به نام هادی صادقی که عنوان «معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه» را هم یدک می کشد به صریح ترین وجه ماهیت تألمات مقامات مختلف رژیم را از کشته شدن مسافران هواپیمای ساقط شده اوکراینی برملا کرده است.


این روزها که مردم دردمند ایران به خیابانها آمده و خونخواه چهار دهه کشتار به خون خفتگان خویش و نفی تمامیت ریا و تزویر حکومت جنایتکار ولایت فقیه شده اند، در هر گام به حقانیت مقاومتی که چهل سال تحت تعقیب و اعدام و حذف با انبوه غیر قابل تصوری از دروغ و جعل واتهام بوده پی میبرند.

سینا دشتی:‌ در سوگ سلیمانى با خنجر در کمر خلقبه هلاکت رساندن قاسم سلیمانى آن چنان تغییر کیفى در تعادل درونى و بیرونى رژیم ولایت فقیه بوده که به نظر میرسد رژیم نرمش ذلیلانه را شروع کرده و تنها به شرط موضعگیرى آمریکا علیه مجاهدین حاضر هست که به هر سازى که حضرات میخواهند، نرمش قهرمانانه بکند!.

صفحه6 از837