۱۹ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۹ ایرانیان آزادیخواه در دوران آماده باش سرنگونی دست به تظاهرات بزرگی در پاریس می‌زنند.

این تظاهرات توسط مقاومت سازمانیافته ایران ترتیب داده شده است که می‌خواهند در آستانه برگزاری اجلاس جهانی ورشو خواسته‌های خود را بگوش جهانیان برساند. خواسته‌هایی که در راستای موارد هشتگانه خانم مریم رجوی در آستانه تشکیل اجلاس مهم "ورشو" اعلام شده است. ایرانیان با فریاد این خواسته ها بهمنی دیگر می آفرینند که در پیوند با فرود آمدن گرزهای آتشین کانونهای شورشی در داخل ایران، زمینه های جدی دفن شدن کل بساط سلطنت ولایت فقیه در قبر تاریخی سلطنت پهلوی رارقم خواهند زد.
بهمن سال ۱۳۵۷ تظاهرات و قیام خلقهای ایران در سراسر کشور برعلیه دیکتاتوری سلطنت پهلوی به اوج رسیده بود. علل ریشه ای این قیامها نارضایتی گسترده توده های ملت از یک طرف و اوج تکبر و فرعونیت "اعلیحضرت" بود که در اواخرسالهای ۵۵ و ۵۶ در اخبار و منابر شاهانه می گفتند: "خدایگان اعلیحضرت همایون...". اوج این دیو صفتی "ملوکانه" آنجا بود که در اواخر سال ۱۳۵۵ در برخی جاها و نهادها از جمله در برخی دانشگاهها صفحاتی چسباندند که در کمال تعجب نوشته شده بود "السلطان ظل الله"(شاه سایه خداست). از همین نکته یکبار دیگر پیوند روحانیت با دربار بیرون زده شد که نشان می دهد ولایت فقیه فرزند مشروع همین تفکر فرعونیت شاه و دربارش بوده است. تکبر بی حدوحصر، چشمان هر دیکتاتوری را کور می نماید که واقعیتها را نمیتواند ببیند. دربار و حاشیه آن با تبلیغ "شاه سایه خداست" بر پیکر ساختمان دربار شلیک کرد بدون اینکه تخریب زودرس آن را بتواند بفهمد. نافهمی محمدرضا شاه آنجا به اثبات رسید که شخصا،۱۴ آبان ۱۳۵۷ آشکارا گفت: "بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد... من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم ".
آری شاه خائن با این پیام آخرین شلیک بر پیکر سلطنت پهلوی را زمانی انجام داد که در هم سویی با روحانیت، صاحبان اصلی همان انقلاب را دربند داشت تا اینکه بکمک سیاستهای استعمار و مماشات آن دوران، انقلاب را منحرف و رهبری آن را به خمینی و دربار مرتجعش واگذار نمود.
اکنون ۴۰ سال بعد از این خیانت همه جانبه "شیخ و شاه"، سلطنت ولایت فقیه، از طرف همان صاحبان اصلی انقلاب با بهای پرداخت بسیار سنگینی به محاصره افتاده است.
مقاومت سازمان یافته ایران در هرچه تنگتر کردن آن محاصره، میخواهد بهمنی دیگر بیازماید و در ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ در راستای انقلاب نوین ملت ایران در پاریس به رژه بهمن وار دست بزند تا خواسته‌های به حق شورای ملی مقاومت ایران از قول خانم مریم رجوی بگوش جهانیان رسانده شود.
در فضای مجازی میشود از رژیم جمهوری اسلامی ایران اظهار نارضایتی کرد به شرطی که آلترناتیو حقیقی را آلترناتیوهای ساختگی با عینک مجازی همان فضا نگاه نکنند. این عینکیهای مجازی در پشت جناحی از همین رژیم با شعار براندازی! دست به دامن "ناراضیان بسیجی و پاسدار" همین رژیم می‌زنند و حرف از اتحاد با آنها برای تغییر!!! حکومت ولایت فقیه بمیان می آورند. در راس این نوع عینکیها، رضا پهاوی از باز ماندگان سلطنت دفن شده در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ می باشد. این فرد که تنها سابقه اش داشتن لقب استعماری ولایتعهدی محمدرضا شاه می باشد در برخی موسسات از جمله "موسسه واشنگتن" در امریکا اخیرا اظهاراتی داشت که: نکته کلیدی گذار مسالمت آمیز از وضعیت کنونی را همکاری"سپاه" و "بسبج" با مردم دانست. بدینترتیب او خود را خیلی بهتر از همه معرفی کرد.
این مهره از قبل سوخته شده هرچند ارزش بقلم آوردن نامش در صفحات سیاسی ایران را ندارد ولی چون فضای مجازی را با کمک بقایای مماشات و وزارت اطلاعات سلطنت ولایی ایران بویژه با آن نوع اظهار نظرها آلوده کرده است. لذا توهمهایی را نیز دامن می زند، بهمین جهت می باید آن تهمها را در همان فضای مجازی دفنشان کرد.
آلترناتیو در فضای مجازی امکان ساخته شدن ندارد چون آلترناتیو واقعی شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد که مشروعیتش را از مبارزه خستگی ناپذیر با ارتجاع خمینی و همان سازندگان آلترناتیوهای مجازی کسب کرده است.
این آلترناتیو واقعی با آمادگی شرایط عینی و ذهنی برای به بار نشاندن انقلاب نوین ایران در ۸ فوریه امسال در تدارک تظاهرات بزرگی در پاریس است.
کمتر از یک هفته بعد از این تظاهرات کنفرانس بین المللی بزرگی نیز در"ورشو" پایتخت لهستان برگزار میشود که خود، گذار از نقطه عطف مهمی است که مورد آزمایش قرار می گیرد. آزمایش اینکه چقدر در دفن مماشات و آلترناتیوهای مجازی به جد تصمیم گیری می کند. نقطه عطف بدین لحاظ که مماشات وجه مغلوب سیاست جهانی شده است که مقاومت سازمان یافته ملت ایران با پرداخت سنگین ترین بها در مسیر مبارزات ضد ارتجاعی و ضد استعماریش، نقش محوری در تغییر این تعادل قوا به نفع خودش را داشته است.
در راستای همین واقعیات و تغییر تعادل قوا توسط مقاومت ایران است که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در آستانه تشکیل این کنفرانس جهانی، در ۲۲ دی ماه امسال، موارد هشتگانه ای را خطاب به کنفرانس ورشو اعلام داشت که در وهله اول خواسته‌های تظاهرات بزرگ پاریس نیز در همین موارد ۸ گانه خانم رجوی خلاصه میشود:
۱- به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی

۲- قرار دادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا

۳- اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا

۴- ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت پس از ۶۵بار محکومیت در ملل متحد

۵- حمایت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به دادگاه بین‌المللی

۶- اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل ‌متحد و به‌رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران

۷- اخراج قاطعانهٔ فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان

۸- وادار کردن حکومت عراق به پرداخت مابه‌ازای دارایی‌ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران که تماماً با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است.