مزدور پیشانی سیاه اطلاعات و سفارت رژیم در آلبانی در هتل اوین در تهران بسر میبرد


جرجی تاناسی یکی از مزدورانی که از این پیشتر توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بخاطر خدمتگزاری به سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی افشا شده بود، به دعوت دژخیمان اطلاعات آخوندی در هتل پارسیان اوین در نزدیکی شکنجه‌گاه اوین بسر می‌برد.

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

 

اشرف‌نشانان ایتالیا تمامی عکس‌های سردژخیم قاسم سلیمانی جلاد را که توسط مزدوران رژیم در تورینو و نزدیک سفارت آخوندی در رم نصب شده بودند را پاره و با پیام های مرگ برخامنه ای و درود بر کانون‌‌‌های شورشی جایگزین کردند.

صفحه7 از5933