بانک جهانی یا بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) در گزارش ماهانه خود پیشی بینی کرد که در سال مالی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندی حدود ۱۰درصد افت پیدا می کند.

گزارش این بانک فشارهای تحریم بر صنعت نفت رژیم و کاهش صادرات نفت و گاز و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی، در کنار تحریم‌های جدید اعمال‌شده بر بخش پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات و بخش‌های بازرگانی دریایی را عامل کاهش شدید درآمدهای رژیم عنوان کرده است.
برآورد بانک جهانی بر اساس صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز، در ماههای آینده است در حالیکه رژیم ایران در حال حاضر تنها قادر به صادرات حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز است که وضعیت وخیم تر اقتصادی رژیم را در سالهای آتی در پی دارد. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها نه تنها هیچ رشدی نخواهد داشت بلکه سالانه منهای ۵ درصد رشد منفی را شاهد خواهد بود.
گزارش بانک جهانی بر ادامه تورم ۲۰ درصدی در ایران که بسیار نسبت به کشورهای منطقه بیشتر است تاکید کرده و می افزاید کسری بودجه رژیم بخاطر افت درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش جمع آوری مالیات ها بدلیل وضعیت اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت.