جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی روز شنبه ۳۱ فروردین با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر همبستگی و همدردی خود را با هموطنان سیل زده در سراسر میهن ابراز داشتند.

شرکت کنندگان نقش سپاه سرکوب خامنه ای را در غارت و چپاول و تخریب منابع طبیعی ایران بعنوان عامل و مسبب اصلی مصیبت اعلام و محکوم کردند.

همبستگی ایرانیان آزاده در استرالیا با هموطنان سیل زده

همبستگی ایرانیان آزاده در استرالیا با هموطنان سیل زده

همبستگی ایرانیان آزاده در استرالیا با هموطنان سیل زده