در ادامه قیام سراسری مردم ایران که بیش از ۷۵شهر را در بر گرفته است جوانان دلیر رباط کریم – جنوب تهران – شهرداری این شهر را تسخیر کرده، نیروی سرکوبگر و انتظامی را وادار به فرار کرده و شهر را در کنترل خود در آورند.


مردم و جوانان قیام آفرین در شهرهای مختلف ضمن مقابله با تهاجم پاسداران، مراکز سرکوب و چپاول حکومتی مانند مراکز بسیح و بانکهای دولتی و خودروهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیده‌اند.

صفحه1 از5892