مشخصات و اسناد انتقال ۱۸ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران (سری هفتم)

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

 (سری هفتم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۸مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران

در روزهای ۲۵ تا ۲۸آبان ۱۳۹۸

شامل ۴زن قیامی و ۲موتورسوار ۱۹ و ۲۰ساله که مزدوران با زدن خودرو موتور آنها را واژگون می‌کنند

 موج دستگیری


 اطلاعات و قضاییه جلادان پس از همه لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده‌ «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، در آستانه گردهمایی جهانی مقاومت برای همبستگی با قیام مردم ایران، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان دربند و از بند رسته روی آورده است.

وحشت رژیم از قیام و اعترافهای تکان‌دهنده وزیر بهداشت رژیم


اعترافهای وزیر بهداشت رژیم:‌ گزارش دوستان امنیتی را برای ما می‌آید که مردم از فقر رو به سمت طغیان می‌روند. اقتصاددانان مملکت باید به من ارائه می‌کردند که من چگونه می‌توانم. این مملکت را به‌گونه‌یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.

صفحه1 از5995